۸ دی ۱۳۹۳

وظایف دادسرا در امور مدنی فرانسه

در فرانسه دادسرا جنبه تاسیسی خود را از تاریخ گرفته است. درواقع وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی پادشاه،یکی پس از دیگری، از سده سیزدهم به بعد پدیدار شدند