۱۲ مرداد ۱۳۹۴

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به همراه الحاق آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۷/۸ و اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴

۲۳ آذر ۱۳۹۳

قواعد بازداشت در دانمارک

در دانمارك همه انواع پرونده ها از رهگذر یك نظام دادگاهی مورد رسیدگی قرار می گیرند . دادگاه های دانمارك به همه انوع پرونده ها رسیدگی می كنند و هیچ دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به امور عمومی یا برای پرونده های مربوط به مطابقت یك قانون مصوب پارلمان با قانون اساسی وجود ندارد .