۱۶ شهریور ۱۳۹۴

راهکارهای قانونی برای رفع تعارض میان منافع شخصی و منافع عمومی

بسیاری از بزرگراه‌هایی که ما هر روز سر تا ته آن را طی می‌کنیم، زمانی خانه‌ها، زمین‌ها و مغازه‌های شهروندان در آن قرار داشته است . برای ساخت یک بزرگراه یکی از سخت‌ترین مراحل تعیین تکلیف وضعیت مالکیت زمین‌های موجود در طرح است؛ از یک طرف نمی‌توان منفعت عمومی جامعه را بر منافع جمع اندکی ترجیح داد و از سوی دیگر باید حقوق این اشخاص را هم حفظ کرد.