۱۶ آذر ۱۳۹۱

قولنامه معارض

گاهي فروشنده قولنامه‌اي را امضا مي‌كند و در آن متعهد مي‌شود اگر خريدار طبق زمان‌بندي مشخص، به تعهدات خود عمل... نمایش کامل مطلب...