۸ دی ۱۳۹۳

وظایف دادسرا در امور مدنی فرانسه

در فرانسه دادسرا جنبه تاسیسی خود را از تاریخ گرفته است. درواقع وکلای مدافع کتبی و وکلای مدافع شفاهی پادشاه،یکی پس از دیگری، از سده سیزدهم به بعد پدیدار شدند

۲۹ آذر ۱۳۹۳

تحولات و نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری

قانون جدید آیین دادرسی کیفری در راستای رعایت هر چه بیشتر حقوق متهمان و طرفین دعوای کیفری، اصول حاکم بر دادرسی را نظام‌مند کرده و در مواد دو تا هفت این قانون، اصول حاکم بر دادرسی را به صراحت عنوان کرده است.