۲۶ فروردین ۱۳۹۱

قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

شماره62644/507                                                               7/10/1390 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 245755/42653 مورخ29/10/1389 در اجراي اصل... نمایش کامل مطلب...