۱۸ خرداد ۱۳۹۲

وقف

 وقف درلغت به معنای حبس، نگاه‏داشتن و منع کردن آمده است. وقف عقدی است که به‏ موجب آن مالک، مال... نمایش کامل مطلب...