۱۳ خرداد ۱۳۹۱

زبان جرم

کشف جرم از دیدگاه «زبانشناسی حقوقی» علم پزشکی قانونی Forensic science دامنه وسیعی از علوم را به کار می گیرد... نمایش کامل مطلب...