۱۸ خرداد ۱۳۹۴

کارگاه های تخصصی حقوقی عدالت ورزان

سلسله کارگاه های تخصصی حقوقی با موضوع: کارگاه تخصصی حقوق بین الملل با موضوع شناخت تروریسم در حقوق بین الملل کارگاه تخصصی حقوق مدنی - مبحث کامل ارث