۲۵ آذر ۱۳۹۳

حقوق زن از دیدگاه قرآن کریم

حقوق زن از دیدگاه قرآن کریم (مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب :... Woman's right‌/ تالیف محمد بیستونی با همکاری و کارشناسی اسداله اسدی گرمارودی گروه تحقیق سهیلا شاکری ،فاطمه سرزهی الهام پورعلم با نظارت محمد بیستونی