۱۶ شهریور ۱۳۹۴

راهکارهای قانونی برای رفع تعارض میان منافع شخصی و منافع عمومی

بسیاری از بزرگراه‌هایی که ما هر روز سر تا ته آن را طی می‌کنیم، زمانی خانه‌ها، زمین‌ها و مغازه‌های شهروندان در آن قرار داشته است . برای ساخت یک بزرگراه یکی از سخت‌ترین مراحل تعیین تکلیف وضعیت مالکیت زمین‌های موجود در طرح است؛ از یک طرف نمی‌توان منفعت عمومی جامعه را بر منافع جمع اندکی ترجیح داد و از سوی دیگر باید حقوق این اشخاص را هم حفظ کرد.

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

حقوق اراضی ملی در رویه قضایی

پیرامون حقوق اراضی ملی، در عین اهمیت، رویه قضایی منسجمی شکل نگرفته است. با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۲۳/۴/۱۳۸۹ نیز ابهامی به سایر ابهامات افزوده شد؛ زیرا مسائل متعددی پیش روی دادگاه ها قرار گرفت و دولت نیز در امر دفاع سرگردان شد.

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

مسئولیت مدنی دولت

طبق یکی از نظریات رایج در خصوص منشاء تشکیل دولت، «انسان بدواً در حالت طبیعی زندگی می‌کرده و از آزادی کامل و بدون محدودیت برخوردار بوده... و چون افراد بشر در وضع طبیعی در مخاطرات زیادی قرار داشتند ونمی‌توانستند به تنهایی برآن مشکلات غلبه نمایند، لذا برای مقابله با قدرت قاهره طبیعت به سمت همکاری و تشریک مساعی سوق داده شدند