۲۶ شهریور ۱۳۹۳

برات رجوعی

برات نوشته‎ای است که به موجب آن شخصی که برات‎کش یا صادرکننده نامیده می‎شود معمولاً به یکی از بدهکاران خود... نمایش کامل مطلب...