۶ مهر ۱۳۹۴

وحدت مسئولیت بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات – بخش دوم

مسئولیت قراردادی در نتیجه قراردادی در نتیجه عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد به وجود می آید و نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی است مسئولیت خارج از قرارداد یا قهری در جایی اینجاد می شود که بین طرفین دعوی رابطه قراردادی وجود نداشته و ریشه مسئولیت تخلف از تکالیف عمومی قانونی است.

۲۰ شهریور ۱۳۹۴

هشت نکته طلایی در باره بیمه شخص ثالث

بر اساس قانون، دریافت هر گونه وجهی برای ارائه المثنی بیمه نامه یا گواهی برای بیمه نامه های مفقودی (المثنی) توسط شرکت های بیمه ممنوع است.با اینکه سال هاست بیمه شخص ثالث برای خودروها اجباری شده هنوز وسایل نقلیه ای در خیابان ها تردد می کنند که این بیمه نامه را ندارند. آنهایی هم که بیمه دارند خیلی با کارکرد های آن آشنا نیستند و فکر می کنند فقط باید لای مدارک شان باشد تا به پلیس نشان دهند یا هنگام حوادث برای پرداخت خسارت از آن استفاده کنند.