منتشر شده در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۳

کلید آزمون ۱۳۹۴ رشته حقوق

 

دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ رشته حقوق را از اینجا دریافت کنید

 

نوع دفترچه نام رشته امتحانی کد رشته امتحانی
C ۱۱۲۶
شماره سوال
گزینه صحیح
۱ ۳
۲ ۲
۳ ۴
۴ ۱
۵ ۳
۶ ۴
۷ ۲
۸ ۴
۹ ۳
۱۰ ۱
۱۱ ۲
۱۲ ۱
۱۳ ۳
۱۴ ۴
۱۵ ۲
۱۶ ۳
۱۷ ۳
۱۸ ۴
۱۹ ۱
۲۰ ۲
۲۱ ۴
۲۲ ۲
۲۳ ۱
۲۴ ۳
۲۵ ۴
۲۶ ۱
۲۷ ۲
۲۸ ۱
۲۹ ۴
۳۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۳
۳۲ ۴
۳۳ ۲
۳۴ ۱
۳۵ ۲
۳۶ ۴
۳۷ ۴
۳۸ ۳
۳۹ ۱
۴۰ ۱
۴۱ ۴
۴۲ ۲
۴۳ ۱
۴۴ ۴
۴۵ ۲
۴۶ ۳
۴۷ ۳
۴۸ ۴
۴۹ ۱
۵۰ ۲
۵۱ ۴
۵۲ ۲
۵۳ ۳
۵۴ ۲
۵۵ ۴
۵۶ ۱
۵۷ ۳
۵۸ ۴
۵۹ ۲
۶۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۴
۶۲ ۳
۶۳ ۱
۶۴ ۴
۶۵ ۱
۶۶ ۲
۶۷ ۴
۶۸ ۴
۶۹ ۱
۷۰ ۲
۷۱ ۲
۷۲ ۳
۷۳ ۱
۷۴ ۴
۷۵ ۲
۷۶ ۱
۷۷ ۴
۷۸ ۳
۷۹ ۳
۸۰ ۲
۸۱ ۴
۸۲ ۱
۸۳ ۲
۸۴ ۱
۸۵ ۳
۸۶ ۲
۸۷ ۴
۸۸ ۲
۸۹ ۳
۹۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۴
۹۲ ۱
۹۳ ۲
۹۴ ۴
۹۵ ۳
۹۶ ۱
۹۷ ۴
۹۸ ۲
۹۹ ۳
۱۰۰ ۱
۱۰۱ ۴
۱۰۲ ۳
۱۰۳ ۱
۱۰۴ ۱
۱۰۵ ۴
۱۰۶ ۲
۱۰۷ ۱
۱۰۸ ۳
۱۰۹ ۱
۱۱۰ ۳
۱۱۱ ۱
۱۱۲ ۴
۱۱۳ ۳
۱۱۴ ۴
۱۱۵ ۲
۱۱۶ ۱
۱۱۷ ۳
۱۱۸ ۲
۱۱۹ ۳
۱۲۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۱۲۱ ۴
۱۲۲ ۲
۱۲۳ ۲
۱۲۴ ۴
۱۲۵ ۳
۱۲۶ ۴
۱۲۷ ۱
۱۲۸ ۳
۱۲۹ ۲
۱۳۰ ۳
۱۳۱ ۱
۱۳۲ ۴
۱۳۳ ۱
۱۳۴ ۲
۱۳۵ ۴
۱۳۶ ۱
۱۳۷ ۲
۱۳۸ ۱
۱۳۹ ۳
۱۴۰ ۲
۱۴۱ ۴
۱۴۲ ۱
۱۴۳ ۴
۱۴۴ ۳
۱۴۵ ۴
۱۴۶ ۲
۱۴۷ ۳
۱۴۸ ۲
۱۴۹ ۴
۱۵۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۱۵۱ ۳
۱۵۲ ۲
۱۵۳ ۳
۱۵۴ ۴
۱۵۵ ۲
۱۵۶ ۲
۱۵۷ ۱
۱۵۸ ۳
۱۵۹ ۲
۱۶۰ ۴
۱۶۱ ۲
۱۶۲ ۳
۱۶۳ ۱
۱۶۴ ۴
۱۶۵ ۲
۱۶۶ ۱
۱۶۷ ۴
۱۶۸ ۱
۱۶۹ ۳
۱۷۰ ۴
۱۷۱ ۱
۱۷۲ ۳
۱۷۳ ۲
۱۷۴ ۴
۱۷۵ ۱
۱۷۶ ۳
۱۷۷ ۱
۱۷۸ ۳
۱۷۹ ۲
۱۸۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۱۸۱ ۱
۱۸۲ ۴
۱۸۳ ۱
۱۸۴ ۳
۱۸۵ ۴
۱۸۶ ۴
۱۸۷ ۳
۱۸۸ ۳
۱۸۹ ۲
۱۹۰ ۴
۱۹۱ ۱
۱۹۲ ۲
۱۹۳ ۱
۱۹۴ ۳
۱۹۵ ۱
۱۹۶ ۴
۱۹۷ ۲
۱۹۸ ۳
۱۹۹ ۱
۲۰۰ ۲
۲۰۱ ۲
۲۰۲ ۱
۲۰۳ ۴
۲۰۴ ۲
۲۰۵ ۳
۲۰۶ ۳
۲۰۷ ۱
۲۰۸ ۴
۲۰۹ ۳
۲۱۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۲۱۱ ۱
۲۱۲ ۲
۲۱۳ ۴
۲۱۴ ۳
۲۱۵ ۱
۲۱۶ ۲
۲۱۷ ۱
۲۱۸ ۲
۲۱۹ ۴
۲۲۰ ۱
۲۲۱ ۳
۲۲۲ ۱
۲۲۳ ۴
۲۲۴ ۲
۲۲۵ ۳
۲۲۶ ۱
۲۲۷ ۳
۲۲۸ ۲
۲۲۹ ۴
۲۳۰ ۳
۲۳۱ ۳
۲۳۲ ۱
۲۳۳ ۲
۲۳۴ ۴
۲۳۵ ۱
۲۳۶ ۲
۲۳۷ ۱
۲۳۸ ۳
۲۳۹ ۴
۲۴۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۲۴۱ ۱
۲۴۲ ۲
۲۴۳ ۴
۲۴۴ ۲
۲۴۵ ۳
۲۴۶ ۴
۲۴۷ ۳
۲۴۸ ۱
۲۴۹ ۲
۲۵۰ ۴
۲۵۱ ۱
۲۵۲ ۳
۲۵۳ ۴
۲۵۴ ۲
۲۵۵ ۱
۲۵۶ ۳
۲۵۷ ۳
۲۵۸ ۲
۲۵۹ ۴
۲۶۰ ۱
۲۶۱ ۱
۲۶۲ ۳
۲۶۳ ۱
۲۶۴ ۴
۲۶۵ ۳
۲۶۶ ۱
۲۶۷ ۲
۲۶۸ ۱
۲۶۹ ۴
۲۷۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۲۷۱ ۲
۲۷۲ ۴
۲۷۳ ۲
۲۷۴ ۱
۲۷۵ ۳
۲۷۶ ۲
۲۷۷ ۴
۲۷۸ ۳
۲۷۹ ۳
۲۸۰ ۲
۲۸۱ ۴
۲۸۲ ۳
۲۸۳ ۱
۲۸۴ ۴
۲۸۵ ۲
۲۸۶ ۳
۲۸۷ ۱
۲۸۸ ۲
۲۸۹ ۱
۲۹۰ ۴
۲۹۱ ۳
۲۹۲ ۳
۲۹۳ ۲
۲۹۴ ۴
۲۹۵ ۲
۲۹۶ ۲
۲۹۷ ۳
۲۹۸ ۲
۲۹۹ ۴
۳۰۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۳۰۱ ۱
۳۰۲ ۴
۳۰۳ ۲
۳۰۴ ۱
۳۰۵ ۴
۳۰۶ ۳
۳۰۷ ۴
۳۰۸ ۲
۳۰۹ ۳
۳۱۰ ۱
21/100 امتیاز، از 2 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید