ماهیت ‏حقوقى طلاق خلع

منتشر شده در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
مقدمه
یكى از راههاى جدایى ، كه در مدت عده زوج حق به را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایى به گونه‏اى است كه از طرفى تمام اركان و شرایط اساسى عقد، مانند تراضى طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوى دیگر كیفیت اجرا و آثار آن شباهت‏به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار كه یكى از ایقاعات است را دارا مى‏باشد. بدین جهت همواره در ذهن اندیشمندان سؤالهاى گوناگونى در خصوص این عمل حقوقى و آثار آن مطرح بوده و هست كه اولا: آیا خلع از عقود معاوضى است‏یا ایقاع؟ ثانیا: در صورت ایقاع بودن آن از مصادیق طلاق است‏ یا فسخ نكاح؟ ثالثا: نقش فدیه یا عوض در این عمل حقوقى چیست و آیا در صورتى كه مالیت نداشته باشد و یا متعلق به غیر زوجه باشد چه تاثیرى در این توافق دارد؟ رابعا: آیا به صرف تراضى حاصل مى‏شود و یا باید تشریفات خاصى و صیغه و الفاظ ویژه استعمال شود؟ خامسا: آیا جزء دفعات طلاق كه منجر به ممنوعیت زوجین مى‏گردد هست و یا نه؟ سادسا: آیا شرایطى كه براى انجام طلاق در زوجه لازم است در این عمل حقوقى نیز ضرورى است؟ سابعا: اثر زوجه به فدیه چیست؟ از میان همه این سؤالها مهمترین و محورى‏ترین آنها این مساله است كه ماهیت‏حقوقى خلع چیست و پاسخ به این سؤال در توجیه حقوقى سایر مسایل نقش كلیدى دارد; به همین دلیل در این نوشتار سعى بر آن است كه در خصوص ماهیت‏خلع و كیفیت اجراى آن و آثار تمییز این ماهیت‏بررسى و مطالعه صورت گیرد و كمتر به مسایل فرعى پرداخته شود.
1. تعریف خلع
خلع اسم مصدر از خلع به معناى كندن و بیرون آوردن و جدا كردن گرفته شده است و به جهت آنكه در قرآن كریم هر یك از زوجین مادام كه ‏برقرار است، لباس دیگرى قلمداد شده‏اند (1) ،جدایى آنها از یكدیگر گویى به منزله در آوردن لباس و كندن آن است كه در بیان روایات و كلام فقیهان و مسلمانان این جدایى با شرایط خاصى خلع نامیده شده است.
البته در قرآن از این جدایى با شرایط خاصى به افتداء تعبیر شده است لكن مفاد آیه‏اى كه مستند جوازاین نوع جدایى است (2) ،در روایات و به تبع آن در كلام فقیهان خلع نامیده شده است.
در اصطلاح حقوقى، خلع آن است كه زوجه به دلیل كراهتى كه نسبت‏به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانى شدید او مى‏رود، با توافق زوج مالى را به او مى‏بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. (3)
بنابراین دو عنصر مهم در خلع وجود دارد: اول تنفر و كراهتى كه زوجه نسبت‏به زوج خویش دارد به گونه‏اى كه دوام زندگى را براى او و شاید هر دو مشكل ساخته و منجر به نافرمانى و معصیت و بى‏توجهى به تكالیف شرعى و قانونى و احساسات و عواطف انسانى مى‏شود. دوم بخشیدن مالى توسط زوجه به زوج تا او را از قید زوجیت رها سازد; به گونه‏اى كه در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.
به مالى كه زوجه مى‏بخشد اصطلاحا فداء یا فدیه مى‏گویند و مى‏تواند عین یا منفعت‏یا دین باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخص نیست و به نحوه توافق طرفین بستگى دارد كه در این صورت ممكن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالى به ارزش كمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد.
در قانون مدنى ایران نیز (4) به همین نحو تعریف شده است; ماده 1146 مقرر مى‏دارد:
«طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد در مقابل مالى كه به شوهر مى‏دهد طلاق بگیرد اعم از اینكه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا كمتر از مهر باشد.»
فقهاى عامه نیز خلع را تعریف كرده‏اند، ولى وجود كراهت از ناحیه زوجه در تعاریف آنان به چشم نمى‏خورد; ذیلا به ذكر تعریف خلع در مذاهب چهارگانه مى‏پردازیم:
1. در دیدگاه حنفیه خلع عبارت است از آنكه زوج با قبول زوجه به وسیله لفظ خلع و الفاظى كه در این معنا هستند مانند باراتك، بانیتك، فارقتك و حتى الفاظى كه از بیع و شرا گرفته شده‏اند، رابطه زوجیت را از بین ببرد. (5)
2. از نظر مذهب مالكى خلع در اصطلاح شرعى عبارت از طلاق به عوض است و با الفاظ صریح و كنایه واقع مى‏شود. گروه دیگرى از ایشان خلع را چنین تعریف نموده‏اند:
«عقد معاوضه‏اى است‏بر بضع كه زوجه به سبب آن خودش را مالك شده و از قید زوجیت رها مى‏گردد و در مقابل زوج عوض را مالك مى‏شود.» (6)
3. دردیدگاه شافعیه خلع دراصطلاح شرعى عبارت ازلفظى است كه دال برجدایى زوجین درمقابل عوض باشد وهر لفظى كه به طور صریح یاكنایه براین معنادلالت كند، كافى است. (7)
4. در مذهب حنابله خلع عبارت است از جدایى مرد با الفاظ مخصوص از زوجه‏اش در مقابل مالى كه از او یا غیر او دریافت مى‏كند و این الفاظ یا صریح در خلع هستند و یا كنایه از آن. و در هر صورت نكاح فسخ مى‏شود. (8)
بنابراین به طور مسلم براى تحقق خلع زوج باید عوض را پرداخت كند و به دلیل آیه قرآن و روایات باید تنفر و كراهت هم وجود داشته باشد; هر چند در تعاریفى كه از فقیهان عامه نقل شد به این نكته توجه نشده است و در تفصیل بحث، مساله مورد توجه و یا اختلاف نظر آنها واقع شده است.
2. كیفیت اجراى خلع
در خصوص كیفیت اجرا و تحقق خلع اتفاق نظر وجود ندارد; گروهى بر این عقیده‏اند كه خلع نیاز به صیغه مخصوصى ندارد و كیفیت اجراى آن به هر نحو كه دال بر انشاى خلع باشد، صحیح است. (9)
این نظریه را مفاد آیه 229 سوره بقره، كه قبلا نقل شد، تایید مى‏كند و علاوه بر آن برخى روایات، كه به دو نمونه آن ذیلا اشاره مى‏كنیم، مؤید این نظر است كه صرف توافق زوجین بر پرداخت مال و جدایى، براى تحقق خلع كافى است. (10)
الف – محمدبن مسلم در روایت معتبرى از امام صادق علیه السلام نقل مى‏كند كه حضرت فرمود: (11)
«المختلفة التى تقول لزوجها، اخلعنى و انا اعطیك ما اخذت منك، فقال: لا یحل له ان یاخذ منها شیئا حتى تقول: والله لا ابر لك قسما و لا اطیع لك امرا …فاذا فعلت ذلك من غیر ان یعلمها حل له ما اخذ منها.»
به موجب این روایت هرگاه زوجه خطاب به زوج خویش تاكید بر نافرمانى و كراهت كند و براى رهایى خود مالى را به او پیشنهاد دهد، گرفتن مال توسط زوج جایز و زوجه به صرف توافق رها مى‏گردد.
ب – جعفربن سماعة نقل مى‏كند كه:
«جمیل، كه خود از بزرگان اصحاب ائمه است، قصد داشت كه دخترش را از زوجیت‏یكى از اصحاب رها سازد بدین منظور برخى اصحاب را به عنوان شاهد دعوت كرد و آنگاه خطاب به زوج گفت: آیا به آنچه گرفتى راضى هستى كه زن را رها سازى; آن مرد در پاسخ گفت: بلى آنگاه جمیل جلسه را پایان یافته تلقى نمود و از اصحاب خواست كه متفرق شوند. لكن برخى از او پرسیدند آیا نمى‏خواهى پس از این اعلام رضایت، صیغه طلاق را جارى سازى؟ جمیل در پاسخ گفت: خیر; زیرا همین درجه این زوجین كافى است. (12)
صاحب حدائق در تایید همین نظریه مى‏گوید:
«در این گونه امور دلیل و مستندى بر اینكه الفاظ خاصى استعمال شود نداریم‏» و در ادامه مى‏افزاید كه در كتاب بیع و عقود دیگر نیز ما این مطلب را متذكر شدیم كه انحصارى به بیان لفظ و صیغه خاصى نیست‏بلكه هر عملى مقصود را برساند، كافى است و در مبحث‏خلع نیز این امر در حدیث جمیل مورد تایید قرار گرفته كه پس از توافق بر جدایى در مقابل پرداخت مال با رعایت‏شرایط خاص به اقدام دیگرى نیاز نیست. (13)
ابن جنید (14) و سید مرتضى (15) نیز همین عقیده را دارند و در توضیح آن فقیه اخیر مى‏گوید:
«به محض توافق بر جدایى خلع حاصل به اجراى طلاق نیازى نیست و در این صورت خلع جایگزین طلاق است‏» و در ادامه كلام نام بسیارى فقها را كه بر همین نظرند، ذكر مى‏كند و دلیل این ادعا را اجماع و روایت مربوط به جدایى زوجه قیس بن ثابت مى‏داند كه به موجب آن به صرف توافق جدا شد و حضرت رسول صلى الله علیه وآله وسلم به زوجه او گفتند عده نگه دار.
در برابر این نظریه، مشهور بر این عقیده‏اند كه براى تحقق خلع در هر حال باید الفاظ و صیغه‏هاى خاص به كار گرفته شود و صرف توافق كافى نیست; با این وجود در اینكه چه الفاظ و صیغه‏هایى باید به كار گرفته شود در میان مشهور وحدت‏نظر وجود ندارد; برخى مى‏گویند: الفاظ دال بر معناى خلع مانند «خلعتك على كذا» یا «انت مختلعه‏» كافى است. (61) گروهى از ایشان بر این باورند كه علاوه بر الفاظ مخصوص خلع نیاز به اجراى صیغه طلاق هست. (17)
و بعضى دیگر هرگونه لفظى كه معناى طلاق یا خلع را برساند مجاز دانسته‏اند. (18) فقهاى عامه نیز وقوع خلع را با هر لفظى كه این منظور را برساند پذیرفته‏اند مشروط بر آنكه در الفاظ و صیغه‏هاى غیر صریح قصد این عمل حقوقى شده باشد. (19)
3. ماهیت‏ حقوقى خلع
همانگونه كه از تعریف خلع برمى‏آید این عمل حقوقى با اراده زوج به تنهایى واقع نمى‏شود بلكه اراده زوجین در تحقق آن نقش اصلى دارد; به بیان دیگر این عمل حقوقى مانند طلاق ساده نیست كه صرفا زوج در مورد جدایى تصمیم گیرد بلكه طرفین با یكدیگر توافق مى‏نمایند كه به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه زندگى و كراهتى كه نسبت‏به زوج خویش دارد، مالى را به وى ببخشد و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را به گونه‏اى رها مى‏سازد كه در زمان عده قابل رجوع نباشد.
بر این اساس اراده طرفین به صورت ایجاب و قبول دخالت دارد; یعنى یا زوجه پیشنهاد رهایى خویش را در مقابل پرداخت مالى مى‏كند و زوج او را قبول مى‏نماید و یا برعكس زوج پیشنهاد جدایى با پرداخت مال معینى را مى‏نماید و زوجه قبول مى‏كند. و حتى بسیارى تصریح نموده‏اند كه این ایجاب و قبول مانند سایر قراردادها باید توالى عرفى داشته باشد والا تحقق نمى‏یابد.
بنابراین به طرح نظریه‏هاى موجود در خصوص ماهیت‏حقوقى خلع و نقد و بررسى ادله ارائه شده مى‏پردازیم و سرانجام نظریه‏اى كه مقرون به صواب به نظر مى‏رسد را،2 عرضه مى‏داریم.
نظریه اول:
بنا به عقیده برخى فقیهان نامدار (20) ،پس از توافق زوجین بر جدایى در مقابل پرداخت مالى از سوى زوجه، زوج باید صیغه طلاق را جارى كند و زوجه را طلاق گوید و در غیر اینصورت به صرف توافق جدایى حاصل نمى‏شود; زیرا از طرفى اجماع بر این امر وجود دارد (21) و از سوى دیگر در روایتى كه موسى بن بكر از امام كاظم علیه السلام نقل كرده است، آن حضرت تصریح نموده‏اند كه بایستى پس از خلع تا زمانى كه زوجه در عده است طلاق اجرا گردد. (22)
بعلاوه شیخ طوسى با استناد به آیه 229 سوره بقره مى‏گوید اگر جدایى زوجین در عوض مالى كه زوجه مى‏پردازد و بدون اتمام طلاق هم طلاق محسوب گردد مستلزم آن است كه در این آیه تا چهار طلاق رجوع مجاز شمرده شود; در حالى كه به اتفاق مسلم است كه تا سه طلاق صورت نگرفته رجوع جایز و از طلاق سوم ممنوع است; بنابراین جدایى در عوض مال وقتى طلاق محسوب مى‏شود كه اجراى طلاق در پى آن مى‏آید.
ابن ادریس در تایید این نظریه به اصل بقاى زوجیت استناد مى‏كند و مى‏گوید:
«هر كس مدعى است‏به صرف خلع جدایى حاصل مى‏شود باید دلیل اقامه كند در حالى كه در كتاب و سنت و اجماع دلیلى بر آن نیست. (23) »
طبق این نظریه همانگونه كه بعضى از ایشان تصریح به این امر نموده‏اند (24) در واقع دو عمل حقوقى جداگانه ولى مربوط به هم پدید مى‏آید و به بیان دیگر خلع مركب از دو عمل حقوقى است: اول قرارداد بین زوجین مبنى بر آنكه زوجه به دلیل انزجارى كه از زوج خود دارد مالى را كه از مهریه كمتر یا بیشتر یا معادل آن است‏ به زوج مى‏بخشد و در مقابل زوج قبول مى‏نماید كه او را اطلاق گوید به نحوى كه قابل رجوع نباشد;
دوم: بر مبناى توافق، زوج اقدام به طلاق زوجه با اراده خویش مى‏نماید و در حال انشاى طلاق زوجه باید در حال طهر و پاكى بوده و دو مرد عادل شاهد بر این امر باشند. و بر این اساس خلع، طلاق نامیده مى‏شود.
لیكن همانگونه كه مشهور فقها اظهار نظر كرده‏اند، مستند این گروه ضعیف و خالى از قوت است (25) ; زیرا اولا: در این مساله اجماع وجود ندارد و شاید بتوان گفت‏یكى از مسایل پر اختلاف است و ثانیا: روایت مورد استناد از حیث‏سند و دلالت قابل بحث و گفتگو است; زیرا در سلسله سند موسى بن بكر وجود دارد كه واقفى بوده و در كتب رجال توثیق نشده است. (26)
علاوه بر آن از لحاظ دلالت نیز اجمال دارد و احتمالات گوناگونى در آن وجود دارد كه موجب عدم قابلیت استناد به آن مى‏گردد. ثالثا روایات معتبر زیادى وجود دارد كه پس از خلع نیازى به اجراى طلاق نیست (27) ; و حتى در برخى از آنها عدم جواز و مشروعیت طلاق پس از خلع استنباط مى‏شود. در روایت صحیحى كه حلبى از امام صادق علیه السلام نقل مى‏كند ایشان مى‏فرموده‏اند:
«عدة مختلعه همان عده مطلقه است و خلع او بمنزله طلاق است‏بدون آنكه طلاق نامیده شود. (28) »
و در روایت صحیح دیگرى سلیمان بن خالد مى‏گوید به امام صادق علیه السلام عرض كردم آیا پس از خلع طلاق زوجه، جایز است و ایشان در پاسخ فرمودند كه خلع كافى است و اگر حاكمیت جامعه در دست ما بود و بیم اختلاف نمى‏رفت طلاق را در این صورت جایز نمى‏دانستم. (29)
نظریه دوم:
به اعتقاد بسیارى از فقیهان خلع یك عمل حقوقى است كه پس از تحقق نیاز به اجراى صیغه طلاق ندارد (30) و به خودى خود موجب جدایى زوجین است و مستند ایشان علاوه بر ادله‏اى كه در رد نظریه اول آورده شد، روایاتى است كه خلع را طلاق دانسته و در برخى از آنها تصریح شده است كه نیازى به طلاق پس از خلع نیست و یا حتى از بعضى از آنها عدم مشروعیت طلاق استنباط مى‏گردد.
این گروه علاوه بر روایاتى كه قبلا نقل شد (31) به روایت صحیحى كه ابن بزیع از امام رضاعلیه السلام نقل مى‏كند (32) استناد نموده‏اند. ایشان مى‏گوید:
«از امام رضا علیه السلام سؤال كردم آیا زنى كه در حال طهر و در حضور دو شاهد عادل از طریق خلع از همسر خویش جدا شده، مادامى كه طلاق داده نشده است از او جدا مى‏شود و به بیان دیگر با خلع جدا مى‏شود یا نیاز به طلاق دارد؟ حضرت فرمودند جدا مى‏شود. ابن بزیع گوید به حضرت گفتم براى ما روایت‏شده كه تا طلاق اجرا نگردد جدایى حاصل نمى‏شود در پاسخ حضرت فرمودند در این صورت خلع نیست و در پایان فرمودند به صرف خلع جدایى حاصل مى‏گردد.»
و حتى برخى فقهاى عامة بر این باورند كه نه تنها با الفاظ خاصى كه صریح در معناى خلع یاكنایه ازآن است‏خلع واقع مى‏شود بلكه هرلفظى كه بااین قصدابراز شود موجب جدایى است. (33)
به هر حال این گروه از فقیهان با وجود آنكه در كفایت‏خلع و عدم نیاز به طلاق پس از آن، اتفاق نظر دارند ولى در ماهیت این نوع جدایى وحدت نظر ندارند و به دو دسته تقسیم مى‏شوند:
دسته اول: به عقیده این گروه جدایى زوجین از طریق خلع و بدون نیاز به طلاق، فسخ نكاح محسوب مى‏شود یعنى زوج با گرفتن مال از زوجه نكاح را فسخ مى‏نماید. پس طبق این عقیده خلع، فسخ نكاح است. این گروه غیر از روایاتى كه خلع را كافى از طلاق مى‏داند، مستند دیگرى ندارند. این نظریه در میان فقیهان حنبلى مشهور است ولیكن شافعى نیز با وجود آنكه در كتاب «الام‏» آن را طلاق دانسته ولى در كتاب «القدیم‏» به فسخ بودن آن تصریح نموده است.

علاوه بر آنكه دلیل بر فسخ بودن خلع وجود ندارد از مجموع روایاتى كه آثار را بر خلع مترتب ساخته است، استنباط مى‏شود كه خلع نمى‏تواند ماهیت فسخ داشته باشد (34) ; زیرا اولا در فسخ نیاز به تشریفات خاص مانند پاك بودن زوجه، حضور دو شاهد نیست در حالى كه در خلع به تصریح روایات این شرایط لازم است;
2. در فسخ امكان رجوع نیست; زیرا عقد به كلى منحل مى‏گردد و علقه زوجیت از بین مى‏رود در حالى كه در خلع در صورت رجوع زوجه به مالى كه به زوج بخشیده تا زمانى كه در عده است امكان رجوع وجود دارد و علقه زوجیت‏به كلى پاره نمى‏شود;
3. اگر خلع فسخ باشد تكرار آن موجب حرمت نكاح نمى‏گردد در حالى كه به اتفاق فقها و مفاد آیه قرآن و روایات، خلع از دفعات طلاق محسوب شده و تكرار آن بیش از دوبار موجب حرمت نكاح مى‏گردد. (35)
و بر همین اساس قانون مدنى ایران در ماده 1132 مقرر مى‏دارد:«در فسخ نكاح رعایت ترتیباتى كه براى طلاق مقرر است‏شرط نیست.»
بنابراین خلع، فسخ نكاح نیست و این ادعا بدون دلیل است.

دسته دوم:
بسیارى بر این باورند كه هر چند به استناد روایات با وجود خلع نیازى به اجراى طلاق نیست ولیكن‏این عمل‏حقوقى‏متكى به اراده زوج بوده وطلاق محسوب مى‏شود واحكام خاصى طلاق را دركیفیت اجرا وآثار دارد. و مستند ایشان روایاتى است كه خلع را طلاق دانسته است. (36)
و اما این گروه نیز اتفاق نظر نداشته و تعابیر مختلفى در خصوص این امر دارند; یعنى با آنكه همگان این نوع جدایى را طلاق نامیده‏اند; بعضى از ایشان آن را از عقود معاوضى به حساب آورده (37) و بطلان فدیه یا متعلق به غیر بودن آن را موجب بطلان خلع دانسته‏اند. (38)
برخى دیگر آن را از ایقاعاتى دانسته‏اند كه شبیه عقود معاوضى بوده و محتاج به دو طرف و دو انشاست. (39) عده‏اى نیز با وجود طلاق دانستن آن، تصریح نموده‏اند كه صرف توافق زوجین بر جدایى در مقابل پرداخت مال به وسیله زوجه، یا علاوه بر آن اجراى طلاق موجب تحقق خلع است و به هر یك از دو طریق این جدایى حاصل مى‏شود.

نظریه سوم:
برخى فقیهان در خصوص ماهیت‏خلع صرفا به نقل آراى دیگران پرداخته و از اظهار نظر صریح خوددارى نموده‏اند. از این گروه مى‏توان محقق حلى صاحب شرایع الاسلام را نام برد كه با اشاره به اختلاف نظر موجود، از اظهار عقیده صریح خوددارى مى‏كند. (40)

از مجموع آنچه گفته شد به خوبى ظاهر مى‏شود كه در این موضوع اقوال فقها بسیار مضطرب و نظریات ارائه شده مختلف است و در واقع توجیه منطقى و غیرقابل خدشه‏اى از ماهیت‏حقوقى خلع ارائه نشده است. همین تزلزل و اضطراب در آثار نویسندگان حقوق خانواده نیز كم و بیش دیده مى‏شود كه ذیلا به بیان مواردى از آن مى‏پردازیم:
1. مرحوم دكتر امامى از طرفى خلع را از عقود معاوضى حقیقى محسوب ننموده (41) ولى از طرف دیگر آن را معاوضه حقیقى قلمداد كرده است و مى‏گوید: (42)
«بستگى بین طلاق و فدیه طورى است كه بدون یكى دیگرى واقع نمى‏شود، در این امر فرقى نمى‏نماید كه صیغه طلاق خلع به كلمه مشتق از طلاق گفته شود یا به كلمه مشتق از خلع اكتفاء گردد; زیرا تفكیك آن دو برخلاف مقصود زن و شوهر است. بنابراین با آنكه طلاق ایقاع مستقلى است در مورد خلع، یكى از دو عوض قرار گرفته است و ناچار باید حكم عقد معاوضى را بر آن جارى ساخت.»
ایشان پس از این بیان نتیجه مى‏گیرد كه با بطلان فدیه طلاق باطل است. و تاكید مى‏كند كه طلاق خلع مهمتر است و بستگى طلاق و فدیه به یكدیگر مانند بستگى دو مورد عقد معاوضى مى‏باشد و در صورت بطلان فدیه طلاق خلع واقع نمى‏شود. (43)
همچنین در خصوص تاثیر تلف فدیه قبل از قبض به گونه متعارض سخن مى‏گوید; یعنى در عین حال كه خلع را معاوضه حقیقى محسوب نمى‏كند و زن را مسئول بدلى آن مال مى‏داند، از سوى دیگر آن را معاوضه حقیقى به شمار آورده و تلف فدیه قبل از قبض را موجب بطلان طلاق مى‏داند; (44)
2. برخى دیگر از نویسندگان نیز از طرفى خلع را از عقود معاوضى شمرده (45) و از سوى دیگر آن را ایقاع دانسته و مى‏نویسند: (46) «… طلاق خلع اگر چه همانند عقود معاوضى محتاج به اراده طرفین است ولى واقعا معاوضه نیست‏بلكه از ایقاعات است و همواره با اراده شوهر انجام مى‏گیرد، هر چند كه انگیزه اراده وى دریافت مالى از زوجه باشد; به عبارت دیگر فدیه انگیزه شوهر در طلاق خلع است نه عوض طلاق و طلاق خلع یك معاوضه حقیقى نیست تا با بطلان عوض معین باطل گردد.
بنابراین ملاحظه مى‏كنیم كه این نویسنده از طرفى خلع را عقد معاوضى و از سوى دیگر ایقاع مى‏داند و آن را به اراده شوهر مربوط مى‏داند; در حالى كه طبق روایاتى كه برخى از آنها قبلا نقل شد و به برخى دیگر نیز اشاره خواهیم كرد، اراده دو طرف قطعا نقش دارد و حتى گاهى زوج آنچه را كه زوجه پیشنها كرده قبول مى‏نماید; پس فدیه صرفا محرك بر باعث انگیزتر شوهر در طلاق نیست‏بلكه عوض رهایى زوجه از قید زوجیت است و نتیجه سخن تمام فقهایى كه خلع را بدون نیاز به اجراى طلاق محقق دانسته‏اند چیزى جز این مطلب نیست;
3. به عقیده برخى از استادان حقوق نیز طلاق خلع به دو عمل حقوقى جداگانه تحلیل مى‏شود: 1. ایقاعى كه سبب جدایى زن و مرد است; 2. قراردادى كه سبب تملیك فدیه به شوهر مى‏شود و در برابر حق رجوع شوهر را از بین مى‏برد. (47)
به بیان دیگر خلع مخلوطى از یك عقد و یك ایقاع است; یعنى ابتدا قراردادى بین زوجین منعقد مى‏شود كه به موجب آن زوجه عالى را به زوج تملیك مى‏كند و نیز زوج حق رجوع را از خود ساقط مى‏كند و آنگاه زوج با اراده خویش و بدون دخالت اراده زوجه، مبادرت به طلاق مى‏نماید.
این نظریه الهام گرفته از نظریه اول است كه فقهایى چون شیخ طوسى بر آن اصرار داشتند كه پس از توافق زوجین باید توسط زوج صیغه طلاق جارى گردد.
قانون مدنى ایران نیز خلع را به گونه‏اى تعریف كرده است كه این اجمال را برطرف نمى‏سازد.
به موجب ماده 1146 ق. م:
«طلاق خلع آن است كه زن بواسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد در مقابل مالیكه به شوهر مى‏دهد طلاق بگیرد اعم از اینكه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا كمتر از مهر باشد.»
از تعریف مذكور به خوبى برنمى‏آید كه آیا خلع معاوضه است‏یا ایقاع و در صورت اول آیا مالى كه زوجه مى‏پردازد در مقابل طلاقى است كه زوجه به اراده خود به طور مستقل انشاء مى‏كند و یا اینكه با پرداخت مال خود به خود جدایى حاصل مى‏شود و در صورت دوم مالى كه زوجه مى‏پردازد چه نقشى در خلع دارد؟
بنابراین از بررسى آراى فقها و عقاید نویسندگان حقوقى و قانون مدنى چنین استنباط مى‏شود كه ماهیت طلاق خلع در هاله‏اى از ابهام باقى است و آراى متعارضى در این خصوص ابراز شده است و از مطالعه آیه كریمه قرآن و روایات رسیده در این خصوص به خوبى استنباط مى‏شود كه تحلیل‏هاى ارائه شده خالى از نقص و تعارض و ابهام نیست.
واقعیت آن است كه آیه 229 سوره بقره صرفا در مقام بیان جواز خلع و افتدا مى‏باشد; به موجب این آیه هرگاه زوجه از زوج خویش تنفر داشته و بیم نافرمانى و عصیان رود مى‏تواند مالى را به زوج خود ببخشد تا او را رها سازد; به بیان دیگر آیه شریفه در مقام بیان اصل حكم جواز خلع با رعایت‏سایر شرایط است ولى نحوه اجراى آن و شرایط لازم براى تحقق خلع بیان نشده است.
همچنین روایاتى كه در این خصوص وارد شده به اصل جواز خلع تصریح دارد (48) و لیكن در كیفیت توافق و تعیین ماهیت آن روایات مختلف است و همین امر سبب اختلاف نظر در میان حقوقدانان شده است. از طرفى در برخى روایات خلع نوعى معاوضه است كه به صرف توافق و پرداخت مال از ناحیه زوجه و قبول زوج یا پیشنهاد زوج و قبول زوجه به پرداخت مال در مقابل رهاسازى او خلع واقع مى‏شود. (49) و در برخى از همین روایات تصریح شده است كه خلع كافى است و نیازى به اجراى طلاق نیست. (50) و از سوى دیگر در برخى روایات صرف توافق و پرداخت مال كافى نیست‏بلكه باید زوج اقدام به انشاء طلاق نماید. (51)
همانگونه كه در نقد نظریه اول گفته شد روایتى كه به استناد آن پس از خلع طلاق را لازم دانسته‏اند از حیث‏سند و دلالت مخدوش است و مدعا را اثبات نمى‏كند; به همین دلیل مشهور فقها این نظریه را نپذیرفته‏اند و ماده 1146 قانون مدنى را نیز نمى‏توان اینگونه تفسیر نمود; زیرا دلیلى بر ضرورت اجراى طلاق با وجود توافق زوجین نیست. اما روایاتى كه خلع را به تنهایى كافى دانسته و با وجود آن اجراى طلاق را لازم نمى‏داند و طبق بعضى آن را مشروع نمى‏داند از لحاظ تعداد فراوان (52) و از جهت‏سند و دلالت معتبر و قابل استناد هستند. به همین دلیل اكثر فقها در عامه و خاصه با وجود خلع نیاز به اجراى طلاق نمى‏بینند. (53)
بنابراین خلع به محض توافق زوجین و پرداخت مال از ناحیه زوجه در مقابل رهاسازى او از قید زوجیت تحقق یافته و موجب جدایى است و نیاز به اجراى طلاق ندارد; لكن این توافق آثار طلاق را دارد و براى اجرا نیز باید زوجه در حالت طهر بوده و انجام توافق در حضور دو شاهد عادل صورت گیرد.
زوجه باید را نگه دارد و در این مدت اگر به فدیه رجوع كرد طلاق رجعى مى‏گردد; مانند طلاق از موارد جدایى محسوب مى‏شود كه تكرار آن بیش از دو بار موجب حرمت نكاح مى‏گردد و سایر آثار طلاق را دارد. و شاید به دلیل آنكه این جدایى آثار طلاق را داشته و در برخى روایات تعبیر شده است كه «خلعها طلاقها» با وجود آنكه مشهور بر این باورند كه خلع به تنهایى براى جدایى زوجین كافى است ولى آن را طلاق محسوب نموده‏اند.
ولى از بررسى روایات چنین استنباط مى‏شود كه جدایى زوجین به صرف توافق بر جدایى در مقابل پرداخت مال از ناحیه زوجه حاصل مى‏گردد و نیاز به انجام تشریفات خاص و اجراى صیغه طلاق نیست. و این جدایى همان آثار طلاق را دارد. بنابراین دلیلى وجود ندارد كه چنین توافقى را طلاق بنامیم و اصولا تعبیر به طلاق خلع مجازى است. با وجود آنكه مى‏دانیم خلع یك ماهیت‏حقوقى دو جانبه است كه اراده زوجین در ایجاد آن نقش دارد در حالى كه طلاق با اراده زوج و بدون نیاز به قبولى و مشاركت زوجه تحقق مى‏یابد.
تنها توجیهى كه ممكن است‏براى این نامگذارى شود آن است كه در برخى روایاتى كه خلع را به تنهایى براى جدایى كافى دانسته آن را طلاق نامیده و ظاهر این تعبیرها به چنان برداشتى منجر شده است و لیكن از آنجا كه یقین داریم خلع از لحاظ مفهوم و كیفیت انشا با طلاق متفاوت است و نمى‏توانند این دو یك مفهوم و یك عمل حقوقى محسوب شوند بلكه صرفا از لحاظ آثار و شرایط انشاء یكسان هستند، مى‏توان چنین گفت كه در آن دسته از روایات كه خلع به طلاق تعبیر شده است‏به لحاظ این مشابهت است و در این بیان نوعى تشبیه به كار رفته است; یعنى روایتى كه مى‏گوید: «المختلعة خلعها طلاقها» و یا «عدة المختلعة عدة المطلقه‏» به لحاظ مشابهت زیاد در شرایط و آثار، وجه شباهت و ادات تشبیه حذف شده كه در اصطلاح علم بیان و بدیع، تشبیه بلیغ نامیده مى‏شود مانند آنكه شخصى به واسطه جود و سخاوت زیاد تشبیه به دریا شده و گفته مى‏شود «انت‏بحر» اینگونه تشبیه‏ها در عرف رایج است و مى‏توان گفت در این قبیل روایات نیز با وجود آنكه خلع دقیقا همان طلاق نیست ولى چون داراى شرایط و آثار یكسان هستند از لحاظ این تشابه به یكدیگر تشبیه شده و ادات تشبیه حذف شده و گفته شده است «خلعها طلاقها».
و در نتیجه خلع در واقع طلاق نیست‏بلكه به لحاظ آثار و شرایط به منزله طلاق محسوب مى‏شود و اطلاق طلاق بر آن مجاز است و نمى‏توان آن را طلاق حقیقى دانست. هرچند كه همان آثار را دارد یعنى طبق معمول راه جدایى زوجین طلاق و یا در موارد مشخص به فسخ نكاح است ولى درموردى كه تنفر زوجه سبب اختلاف، دلسردى ونافرمانى مى‏شود شارع مقدس به تصریح قرآن وروایات این طریق را براى جدایى مجاز شمرده است كه با توافق حاصل مى‏شود.
و شاهد آن روایاتى است كه بیان مى‏دارد: خلع بدون آنكه طلاق نامیده شود به منزله طلاق مختلعه است. (54) و در برخى دیگر آمده است كه خلع مثل طلاق است. (55)
از كلام برخى فقها نیز، هرچند گاهى تعبیر به طلاق نموده‏اند، استنباط مى‏شود كه خلع از عقود معاوضى بوده و به صرف توافق جدایى حاصل مى‏شود و نیازى به اجراى طلاق نیست; در نتیجه اطلاق طلاق بر آن نوعى مجاز وناشى از شباهت موجود درآثار و شرایط‏ایجاد آن است.
به لحاظ اهمیت‏بحث نظر برخى از فقهاى بزرگ، كه به طور صریح یا ضمنى مؤید این نظر هستند، به اختصار نقل مى‏شود:
1. شیخ مفید در كتاب مقنعه (56) مى‏گوید: «در خلع جدایى زوجین با توافق یكدیگر و پس از پرداخت مالى از ناحیه زوجه به زوج واقع مى‏شود.»;
2. شیخ صدوق مى‏گوید (57) : « هر گاه از جانب زوجه اظهار تنفر و كراهت نسبت‏به زوج و نافرمانى شدید باشد براى زوج جایز است كه مالى را از او بگیرد و در اثر این توافق زوجه از او به نحو بائن جدا مى‏گردد.»;
3. سید مرتضى (58) تصریح مى‏كند كه خلع موجب جدایى زوجین به نحو بائن مى‏گردد و هر جدایى طلاق محسوب نمى‏شود. و از این حیث كه خلع مانند طلاق از تعداد دفعات مجاز طلاق محسوب مى‏شود، به منزله طلاق و جایگزین آن محسوب مى‏گردد; یعنى به دلیل تشابه در آثار به نحو مجاز طلاق گفته مى‏شود و در واقع طلاق نیست‏بلكه خلع خود عمل حقوقى مستقلى است;
4. شهید ثانى در مسالك تصریح مى‏نماید كه خلع معاوضه است و نیاز به اراده زوجین داشته و پس از تحقق محتاج به اجراى صیغه طلاق نیست;
5. بحرانى نیز به طور مكرر بر این تصریح كرده و مى‏گوید (59) : « از روایت‏حلبى و جمیل‏بن دراج و عمل ثابت‏بن قیس در حضور پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم و روایت دیگرى كه در این مورد وارد شده است ، استنباط مى‏گردد كه خلع عقد معاوضى است و نیاز به اراده طرفین دارد و با وجود توافق زوجین بر جدایى پرداخت مال توسط زوجه، خود به خود جدایى حاصل شده و نیاز به اجراى صیغه طلاق نیست; حتى ازبعضى روایات عدم مشروعیت طلاق پس ازوقوع خلع استنباط مى‏شود;
6. ابن جنید (60) استاد شیخ مفید نیز خلع را به تنهایى و بدون نیاز به اجراى طلاق موجب جدایى مى‏داند و از كلام ایشان استنباط مى‏شود كه آن را عقد مى‏داند.
7. از كلام بسیارى از فقهایى كه آن را طلاق محسوب نموده‏اند نیز استنباط مى‏شود كه ایشان نیز خلع را نوعى معاوضه و عقد تلقى مى‏كرده‏اند و از تحلیل‏هاى آنها این امر به خوبى آشكار مى‏گردد ولى شاید به دلیل ظاهر روایاتى كه تعبیر به طلاق نموده آنها نیز الهام گرفته و خلع را طلاق نیز نامیده‏اند.

نتیجه بحث
همانگونه كه به تفصیل بیان گردید در خصوص ماهیت‏خلع اختلاف نظر وجود دارد كه به طور اختصار نظریه‏هاى مطروحه به شرح زیر است:
1. خلع مركب از دو عمل حقوقى است: اول توافق بر جدایى كه در این صورت عقد مركب از پرداخت مال توسط زوجه و تعهد زوج بر انجام طلاق است. دوم اجراى طلاق توسط زوج كه عمل حقوقى یكطرفه و ایقاع مى‏باشد. این نظریه مبناى محكم علمى نداشته و مشهور آن را نپذیرفته‏اند. البته برخى اساتید نیز با الهام از این نظریه افزوده‏اند كه توافق اولیه زوجین مشتمل بر تملیك مال توسط زوجه و اسقاط حق رجوع از ناحیه زوج است و در پى آن اجراى طلاق توسط زوج;
2. خلع یك عمل حقوقى بیش نیست و با تحقق آن طرفین از یكدیگر به نحو باین جدا مى‏گردند و لیكن طرفداران این نظریه به سه دسته تقسیم مى‏شوند: دسته اول خلع را فسخ نكاح تلقى كرده‏اند و چنانكه به تفصیل اشاره شد این نظریه علاوه بر آنكه دلیلى ندارد با آثارى كه براى خلع بیان شده سازگار نیست;
دسته دوم خلع را طلاق نامیده‏اند و استناد ایشان به برخى روایاتى است كه از خلع تعبیر به طلاق نموده و علاوه بر آن آثار طلاق را بر خلع نیز مترتب ساخته است. این نظریه نیز هر چند مستند به آثار یكسان خلع و طلاق و ظاهر برخى روایات است نمى‏تواند دلیل بر طلاق بودن خلع باشد; زیرا اولا در برخى روایات دیگر كه داراى اعتبار از حیث‏سند و دلالت مى‏باشند صرف توافق و پرداخت مال از ناحیه زوجه با قبول زوج موجب جدایى دانسته شده است (61) ; ثانیا در برخى روایات تصریح شده كه خلع در واقع طلاق نیست‏بلكه به منزله آن است; ثالثا خلع از لحاظ مفهوم و كیفیت انشا با طلاق به طور مسلم متفاوت است و نمى‏تواند یك واقعیت‏باشند; رابعا در مواردى كه شباهتهاى زیاد بین دو امر وجود دارد در عرف محاوره‏اى كه ائمه علیهم‏السلام نیز به زبان همین عرف سخن مى‏گویند، فراوان اتفاق مى‏افتد كه ادات تشبیه و وجه شباهت از كلام حذف مى‏گردد و به صورت جمله خبریه بیان مى‏شود و در اصطلاح علم بیان آن را تشبیه بلیغ مى‏نامند و در خصوص خلع نیز چنین است; زیرا به واسطه همانندى آثار خلع و طلاق و شرایط انشاى آنها، از خلع به طلاق تعبیر شده است. دسته سوم خلع را از عقود معاوضى دانسته و با صرف توافق زوجین بر جدایى در مقابل پرداخت مالى از ناحیه زوجه جدایى حاصل مى‏شود و نیاز به تشریفات خاص دیگرى علاوه بر حضور دو شاهد و پاك بودن زوجه نیست. این نظریه را كه برخى فقهاء به طور صریح و گروه دیگرى به طور ضمنى پذیرفته‏اند با ماهیت‏خلع و كیفیت انشاء آن سازگار است. و آیه شریفه سوره بقره و روایات متعدد جدایى زوجین را به این نحو مجاز شمرده و احكام طلاق را از حیث‏شرایط اجرا و آثار ناشى از آن بر این جدایى باز نموده است. بنابراین جدایى به این نحو از اعمال حقوقى دو طرفه و عقد محسوب مى‏شود و قانونگذار همانگونه كه جدایى از طریق طلاق و فسخ را پذیرفته، جدایى از طریق توافق زوجین را نیز با رعایت‏شرایط آن و در مورد خاص متنفر و انزجارى كه موجب عسر و جرح و فساد مى‏گردد، مجاز شمرده است. نكته قابل توجه آن است كه امكان جدایى از طریق توافق به همان مورد خاص (تنفر شدید) محدود مى‏باشد و در نتیجه قابل تسرى نیست كه زوجین هرگاه اراده كنند اینگونه از یكدیگر جدا شوند و بر این اساس مغایرتى با استحكام خانواده و آثار اجتماعى آن ندارد; چرا كه جواز این امر در شرایط خاص و اضطرارى است.
البته در شرایط فعلى كه به موجب ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1371، حتى در صورت توافق بر جدایى نیز زوجین باید به مراجعه كنند، در خلع نیز باید به مراجعه و پس از اجازه آن براى جدایى به دفاتر رسمى مراجعه نمایند و این مراجعه جنبه اثباتى و ترتیب اثر قانونى به جدایى زوجین دارد و نه جنبه ثبوتى.
4.آثار تشخیص ماهیت ‏حقوقى خلع
1. به موجب هر یك از نظریه‏هاى مطروحه در خصوص ماهیت‏خلع، اجراى آن باید در حضور دو شاهد عادل و در حالت طهر زوجه باشد و در این امر اختلافى وجود ندارد;
2. به جز گروهى كه خلع را فسخ تلقى نموده‏اند، سایر نظریه‏ها در این امر وحدت نظر دارند كه خلع نیز مانند یكى از دفعات طلاق محسوب شده و تكرار آن بیش از دفعات مجاز موجب حرمت نكاح مى‏گردد;
3. بر اساس تمام نظریه‏هاى ابراز شده خلع به منزله طلاق بائن است و براى زوج قابل رجوع نیست مگر آنكه زوجه مالى را كه به او بخشیده در زمان عده استرداد كند و تنها در این صورت زوج حق رجوع به‏زوجه راخواهد داشت وماده 1145 قانون مدنى براین امرتصریح دارد;
4. در صورتى فدیه مالیت نداشته باشد، بنا بر نظر آن عده كه خلع را دو مرحله‏اى مى‏دانند مرحله اول خلع، كه توافق دو اراده است‏به دلیل نداشتن مالیت فدیه از بین مى‏رود و در نتیجه هرگاه زوج مستقلا زوجه را طلاق داده باشد طلاق رجعى محسوب مى‏گردد و برخى دیگر همچون شیخ طوسى آن راباطل مى‏دانند چون مبناى طلاق بر اساس توافقى بوده كه باطل است;
اما طبق نظریه‏اى كه خلع را یك مرحله‏اى و ایقاع محسوب مى‏نماید برخى طلاق را رجعى دانسته و گروه دیگر خلع را باطل و در نتیجه جدایى حاصل نمى‏شود و سرانجام گروهى بین علم و جهل زوج تفاوت گذارده ‏اند.
اما با توجه به نظریه منتخب، باید پذیرفت كه در این صورت خلع، از عقود معاوضى بوده و از این حیث احكام این قبیل عقود نیز در آن جارى مى‏شود; در نتیجه بطلان خلع در اثر عدم ماهیت فدیه امرى موافق با اصول كلى و ضوابط عمومى قراردادهاست و خلاف آن دلیل مى‏خواهد. بنابراین حق با كسانى است كه بطلان فدیه را موجب بطلان خلع دانسته‏اند;
5. در صورتى كه فدیه مال غیر باشد و زوجه بدون مجوز قانونى آن را به زوج بدهد همان اختلاف موجود در مساله مالیت نداشتن فدیه مطرح است و به نظر نگارنده در صورتى كه صاحب مال اجازه ندهد، خلع باطل است و اثرى بر آن مترتب نمى‏شود; مگر آنكه علاوه بر خلع زوج مبادرت به اجراى صیغه طلاق نیز نموده باشد كه در این صورت صرف نظر از صحت‏یا بطلان خلع، طلاق به نحو رجعى یا بائن (در مواردى كه طلاق بائن است) واقع مى‏شود.
پى‏نوشتها:
1- سوره بقره، آیه 187: «هن لباس لكم و انتم لباس لهن‏».
2- سوره بقره، آیه 229: «…فلا جناج علیهما فیما افتدت به…».
3- فیض كاشانى، مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 322. حدائق الناضرة، ج 25، ص 553. جواهر الكلام، ج 33، ص 4- ما به جهت رعایت اصطلاح مشهور و قانون مدنى در این مقاله طلاق خلع تعبیر مى‏كنیم و لیكن همانگونه كه در مباحث‏بعدى به آن پرداخته‏ایم اطلاق طلاق بر خلع خالى از مسامحه نیست.
5- عبدالرحمن جزیرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 4، ص 486.
6- 7- 8 الفقه على المذاهب الاربعة، ج 4، ص 486: «عقد معاوضة على البضع تملك به الزوجه نفسها و یملك به الزوج العوض‏».
9- حدائق الناضرة، ج 25، صفحات 556، 566، 584، 586. جواهر الكلام، ج 33، ص 4. الفقه على المذاهب الاربعة، ج 4، ص 486.
10- وسایل الشیعه، ج 15، كتاب خلع، مفاد برخى از این روایات به گونه‏اى است كه نیازى به اقدام دیگرى علاوه بر توافق زوجین نیست; البته روایت دیگرى برخلاف این عقیده وجود دارد كه از لحاظ سند و دلالت مورد گفتگو است.
11- وسایل، ج 15، باب اول، ح 4 و 7.
12- كافى، ج 6، ص 142، باب خلع، ح 9: «عن جعفربن سماعة: آن جمیلا شهد بعض اصحابنا و قد اراد ان یخلع ابنته من بعض اصحابنا. فقال جمیل للرجل ما تقول: رضیت‏بهذا الذى اخذت و تركتها؟ فقال: نعم، فقال لهم جمیل: قوموا فقالوا: یا ابا على لیس ترید یتبغها الطلاق؟ قال: لا»
13- حدائق الناظرة، ج 25، در صفحات 584 و 586 و … مورد تاكید قرار گرفته است.
14- ابن جنید، فتاوى ابن جنید به كوشش شیخ على پناه اشتهاردى چاپ جامعه مدرسین سال 1416، ص‏270.
15- سید مرتضى، المسائل الناصریات، ص 250، از جوامع الفقهیه.
16- شهید ثانى در مسالك الافهام، ج 2، ص 58، شرح لمعه، ج 6، ص 89، علامه در مختلف، ص 549، چاپ قدیم تذكره، ج 2، ص 374، چاپ قدیم، مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 322.
17- شیخ طوسى، در خلاف، ص 34، از سلسلة الینابیع، ج 38، مبسوط، ص 239 از همان جلد، شهید اول، شرح لمعه، ج 6، ص 87.
18- محسن حكیم منهاج، ج 2، ص 325، آیت الله خویى، منهاج، ج 2، ص 334، امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 349.
20- شیخ طوسى، الخلاف، ج 39، ص 34 از سلسلة الینابیع الفقهیه، مبسوط، ص 239 از مصدر پیشین، شهید اول، شرح لمعه، ج 6، ص 87، و مسالك الافهام، ج 2، ص 58، ابن ادریس، السرائر، ج 2، ص 726.
21- شیخ طوسى، همان مصدر.
22- وسایل الشیعه، ج 15، ص 490، باب 3، ح 1 و ح 5: «جعفر بن سماعه عن موسى بن بكر عن العبد الصالح قال: قال على علیه السلام : المختلفة یتبعها الطلاق ما دامت فى العدة.
23- ابن ادریس، همان مصدر.
24- شیخ طوسى، مبسوط ص 266، از سلسلة الینابیع مى‏گوید: «لانه عقد معاوضة كالبیع‏»
25- جواهر الكلام، ج 33، ص 7، مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 322.
26- ر.ك: رجال شیخ طوسى، رجال نجاشى.
27- وسایل الشیعه، ج 15، كتاب خلع، باب 4، ح 45، و باب 3، ح 9 و 8 و 4.
28- وسایل الشیعه، ج 15، كتاب خلع، باب 3، ح 4، «عدة المختلعة عدة المطلقه و خلعها طلاقها و هى تجزى‏ء من غیر ان یسمى طلاقا.»
29- وسایل الشیعه، همان باب، ح 8، «ارایت ان هو طلقها بعد ما خلعها ایجوز؟ قال: و لم یطلقها و قد كفاه الخلع و لو كان الامر الینا لم تجز طلاقها».
30- سید مرتضى المسائل الناصریة، جوامع الفقهیه، ص 250، فتاوى ابن الجنید، ص 273، علامه حلى در المختلف ص 549، چاپ قدیم، تحریر الاحكام، ج 2، ص 51، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 347، شهید ثانى، شرح لمعه، ج‏6، ص‏89
32- وسایل الشیعه، ج 15، ح 9، از باب سوم، «سالت عن ابالحسن الرضا علیه السلام المراة تبارى‏ء زوجها او تختلع منه بشهادة شاهدین على طهر من غیر جماع هل تبین منه بذلك او هى امراته ما لم یتبعها بالطلاق؟ فقال: تبین منه و ان شهادت ان یرد الیها ما اخذ منها و تكون امراته فعلت، فقلت: انه قد روى انه لا تبین منه حتى یتبعها الطلاق، قال: لیس ذلك اذا خلعا، فقلت: تبین منه؟ قال: نعم‏»
33- الفقه على المذهب الاربعة، ج 4، ص 486 به بعد.
34- وسائل الشیعه، كتاب خلع.
35- ر.ك: شرح لمعه، ج 6، ص 89 به بعد.
36- وسایل، ج 15، كتاب خلع، باب سوم.
37- شهید ثانى، شرح لمعه، ج 6، ص 91; جواهر الكلام، ج 33، ص 4; حدائق الناضرة، ج 25، ص 586.
38- شرح لمعه، ج 6، ص 96.
39- امام خمینى، تحریر الوسیله، ج 2، ص 349، مساله 3.
40- شرایع الاسلام، كتاب خلع، «هل یقع بمجرده؟ المروى، نعم و قال الشیخ، لا یقع حتى یتبع بالطلاق …» علامه حلى نیز در كتاب المختصر مى‏گوید: «سید مرتضى قائل به آن است كه خلع بدون نیاز به طلاق واقع مى‏شود ولى شیخ طوسى اجراى طلاق را نیز لازم مى‏داند ولى خود ایشان اظهار نظر نمى‏كند. صاحب حدائق الناضرة نیز در ج 25، ص 560 توقف را ترجیح داده و اظهار نظر نمى‏كند هرچند كه آن را از عقود معاوضى محسوب مى‏كند.
41- حقوق مدنى، ج 5، ص 51.
42-43- 44 همان منبع، ص 53.54،55
45- محقق داماد، مصطفى، حقوق خانواده، چاپ دوم، صص 333 و 429.
46- همان منبع، ص 430.
47- كاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج 1، ص 452 و 453، چاپ سوم، سال 71.
48- وسایل الشیعه، ج 15، كتاب خلع، باب 1.
49- وسایل الشیعه، كتاب خلع، باب 1، ح 9-1.
50-51-52 همان، باب 3، ح 2، 3، 4، 8، 9 و 10.باب 3، ح 1 و 5- روایات باب 1 و 3.
53- جواهر الكلام، ج 33، ص 7-6; حدائق الناضرة، ج 25، ص 566 و 586; المقنع شیخ صدوق، ص 29، جوامع الفقهیه; سید مرتضى، المسایل الناصریات، ص 250 از جوامع الفقهیه; شیخ مفید، مقنعه، ص 81، ضمیمه جوامع الفقهیه; فیض كاشانى، مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 322; عبداله مامقانى، مناهج المتقین، ص 393، چاپ قدیم.
54- حلبى از امام صادق علیه السلام : «عدة المختلعه عدة المطلقه و خلعها طلاقها من غیر ان یسمى طلاقا»; وسایل، ج 15، كتاب خلع، باب 3، ح 4 و باب 10، ح 1.
55- ابى بصیر از امام صادق علیه السلام : «عدة المختلعه مثل عدة المطلقه و خلعها طلاقها»; همان، باب 10، ح 3.56- ص 81، ضمیمه جوامع الفقهیه.57- المقنع، ص 21 از جوامع الفقهیه.
58- المسائل الناصریات، ص 250 از جوامع الفقهیه: «…الخلع فرقة بائنه و لیست كل فرقه طلاقا…ان الخلع اذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت‏به المراة و جرى مجرى الطلاق فى انه ینقص عن عدد الطلاق…».
هدایت‏ الله سلطانى نژاد
منبع: فصلنامه مفید شماره 10
0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید