منتشر شده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۱

مانند حقی که به وارثان صاحب دفتر می دهند و حقوق وظیفه و که با رعایت شرایطی به وارثان تحت تکفل و نیازمند داده می شود را نباید در زمره آورد. این حقوق متعلق حق طلبکاران نمی گیرد و در واقع حقوقی می باشند که به بازمانده گان و به مناسبت خدمات پرداخت می شود. رابطه مالکیت در این گونه حقوق هم به این صورت است که بطور مستقیم به ملکیت در می آید و وراث باید این حقوق را به طور مساوی در میان خود تقسیم کنند و در تقسیم این حقوق اجرا نمی شود. اما حقوقی که به عنوان پاداش خدمت در یکبار به متوفی تعلق گرفته و بعد از فوت به وارثان پرداخت شود جزء ترکه محسوب می شود و مشمول است(کاتوزیان،ناصر، شفعه ارث،ص251).  پس بطور کلی نکات ذیل را باید در ارتباط با این حقوق در نظر داشت:
1- این حقوق جزء ترکه نمی باشند.
2- تقسیم این حقوق بین وراث تابع تقسیمات ارثی نیست.
3- این حقوق باید بصورت مساوی بین تمام وراث تقسیم شود.
4- این حقوق در مقابل بدهی متوفی قابل توقیف نمی باشند.
5- برای تعیین میزان ثلث و اندازه به در وصیت به حصه مشاع محاسبه نمی شوند.

0/100 امتیاز، از 0 رای
 
به نظر شما این مطلب جالب، مفید یا آموزنده بود؟

نظر خود را با ما در میان بگذارید